آنالیز DSC

  • آنالیز DSC
  • نمونه کار
  • تعرفه خدمات

 

 

در روش آنالیز گرماسنجی افتراقی (Differential Scanning Calorimetry) یا DSC، نمونه مجهول و شاهد در دمای یکسان نگهداری شده و تفاوت انرژی لازم  برای ثابت نگهداشتن دما، بر حسب تغییر دما رسم می شود. به عبارت دیگر، نمونه مجهول و شاهد مقدار گوناگونی انرژی می گیرند تا دمای آن ها همیشه یکسان بماند.

همانطور که در شکل  زیر دیده می شود، در زیر نمونه شاهد و مجهول، گرمکن های الکتریکی جداگانه برای گرمایش آن ها وجود دارد. هم چنن دو ترموکوپل، دمای نمونه را مشخص می کند. یک واحد الکتریکی به نام مدار کنترل کننده گرماسنجی افتراقی، پس از دریافت نشانه های دمایی مربوط به هر دو نمونه، مقدار انرژی لازم برای یکسان کردن دمای آن ها را تعیین و اجرا می کند و بنابراین تفاوت انرژی داده شده به نمونه مجهول و شاهد بر حسب دما توسط قسمت ثبت کننده رسم می شود.

 

 

در روش گرماسنجی افتراقی، در هنگام گرمایش نمونه ها، اگر در نمونه مجهول، یک رویداد حرارتی مانند ذوب پدید آید، چون مقداری انرژی صرف ذوب شدن می شود، دمای نمونه مجهول نسبت به نمونه شاهد اختلاف پیدا کرده و بنابراین دستگاه با تامین مقدار انرژی الکتریکی لازم، دمای کاهش یافته نمونه مجهول را با نمونه شاهد یکسان می کند. به این ترتیب، اگر تفاوت انرژی لازم در دو نمونه با ΔQ نشان داده شود، این مقدار در هنگام انجام رویداد حرارتی، به طور ناگهانی تغییر کرده و پس از پدید آمدن حالت تعادل، دوباره به مقدار پیشین بر می گردد. نتیجه چنین کاری، پدید آمدن یک پیک در منحنی ΔQ بر حسب دما خواهد بود که در شکل مشاهده می شود.

 

اطلاعات   تست DSC  بیشتر حالت کمی دارد. به عبارت دیگر در روش DSC چون انرژی لازم برای تغییر دمای نمونه مجهول اندازه گیری می شود، می توان به طور مستقیم به حرارت مورد نیاز آن تغییر و یا به عبارت بهتر، گرمای واکنش دست یافت.

در این آنالیز امکان تعیین بازه دمایی از 25 درجه سانتیگراد تا 1400 درجه وجود دارد (آنالیز DSC-TGA). همچنین امکان انتخاب نرخ تغییرات دما از 5 تا 90 (بر حسب درچه سانتیگراد بر دقیقه) میسر است . انتخاب محیط آنالیز بین اتمسفر و گاز He (گاز بی اثر) با نظر مشتری مقدور می باشد .در آنالیز DSC ارائه شده توسط آزمایشگاه تابان،امکان انجام تست در محدوده دمایی 30- تا 600 درجه سانتیگراد وجود دارد .

آزمایشگاه بیم گستر تابان آماده ارائه خدمات آزمون DSC می باشد.


توجه : خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید .

 

در تست DSC زیر ، مقدار 22.10 میلی گرم از نمونه در دستگاه قرار داده شده و  از دمای 25 درجه تا 600 درجه با نرخ 10 حرارت داده شده است . در آنالیز DSC ارائه شده توسط آزمایشگاه تابان،امکان انجام تست در محدوده دمایی 30- تا 600 درجه سانتیگراد به صورت گرمایش و سرمایش با نرخ های 1 تا 50 وجود دارد .
آنالیز تا دمای 1400 به ازای هر دقیقه (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد) 2,400 تومان